Gelieve de volgende gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op elke bezoeker van deze site, aandachtig te lezen. Als je beslist om deze site te gebruiken, ga je er impliciet mee akkoord om deze voorwaarden na te leven.

EPIC Les Carroz Tourisme behoudt zich het recht voor om de informatie in deze waarschuwing op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Deze laatste vormt geen enkele contractuele of andere link tussen EPIC Les Carroz Tourisme en de bezoekers van de site of hun respectievelijke rechthebbenden.

ALGEMENE INFORMATIE

De inhoud van deze website is ontwikkeld en ontworpen door EPIC Les Carroz Tourisme. Het agentschap ALTIMAX stond in voor het ontwerp en de technische ontwikkeling in zijn huidige vorm. De gegevens die naar aanleiding van de publicatie online werden gepubliceerd, zijn sinds november 2019 van kracht.

SPECIFIEKE INFORMATIE M.B.T. EEN LAND

EPIC Les Carroz Tourisme biedt op haar website informatie over haar internationale en regionale activiteiten die mogelijk niet voor alle soorten bezoekers van over de hele wereld geldig is.
Bovendien kunnen andere landen dan Frankrijk andere wetten, voorschriften en praktijken hebben en kunnen verwijzingen naar andere of aanvullende informatie nodig zijn.
Door de verscheidenheid van deze wetten, voorschriften en praktijken is het mogelijk dat informatie die bedoeld is voor gebruik in het ene land, niet geschikt is voor gebruik in een ander land. Daarom is het mogelijk dat de informatie op deze website niet geschikt is voor personen die buiten Frankrijk wonen.

WETTELIJKE BEPALINGEN

EPIC Les Carroz Tourisme kan niet aansprakelijk worden gesteld, zelfs niet in het geval van een fout of onvolledigheid in de gegevens die op deze website zijn opgenomen, ongeacht de aard ervan.
Volgens de Franse wet vormen de gegevens op deze internetsite een intellectueel werk (met name bij wet nr. 92-157 van 1 juli 1992). Als zodanig zijn de exploitatierechten, zelfs gedeeltelijk, van dit werk in handen van het EPIC Les Carroz Tourisme.
Deze exploitatierechten bestaan met name uit het recht van reproductie, representatie en aanpassing van alles wat deze website bevat: teksten, fotografische beelden, tekeningen, logo’s, geluiden, videofilms, enz.
Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, op eender welk huidig of toekomstig medium (gravures, foto’s, papieren of elektronische reprografie, microreproductie, albums, postkaarten, modellen, affiches, en andere procedés, inclusief audiovisuele, enz.) is strikt verboden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van EPIC Les Carroz Tourisme.
Elke aanpassing, van welke aard ook, van het geheel of een deel van het werk om vorm te geven aan een object of dienst, of om deze te versieren, is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van EPIC Les Carroz Tourisme.
In geval van niet-naleving van deze bepalingen zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd en is het Franse recht uitdrukkelijk het enige toepasselijke recht.
Al deze informatie en prijzen, die ter indicatie worden gegeven, zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Alleen de sociale professionals van het skistation Les Carroz die als partner lid wilden worden van EPIC Les Carroz Tourisme worden op deze site gepresenteerd.

PRIVACYBELEID

EPIC Les Carroz Tourisme verbindt zich ertoe de wettelijke bepalingen van de CNIL (de Franse nationale commissie voor gegevensbescherming) te respecteren en de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonlijke informatie te respecteren.
Persoonlijke informatie wordt verzameld door middel van formulieren en door de interactiviteit die tot stand komt tussen de internetgebruiker en de website.
We verbinden ons ertoe je het recht van bezwaar en van opt-out te geven m.b.t. je persoonlijke informatie.
Het recht van bezwaar is de mogelijkheid die aan internetgebruikers wordt geboden om te weigeren dat hun persoonlijke gegevens worden gebruikt voor bepaalde doeleinden die op het moment van de verzameling ervan worden vermeld.
Opting out wordt gedefinieerd als de mogelijkheid voor internetgebruikers om te verzoeken dat hun persoonlijke informatie niet langer op een mailinglijst verschijnt.
Wij verbinden ons ertoe een recht van toegang en rectificatie te erkennen voor de betrokken personen die informatie die hen betreft wensen te raadplegen, te wijzigen of zelfs te verwijderen.
Dit recht kan uitgeoefend worden op volgend adres:
Postcode: 9 Place de l’Ambiance, LES CARROZ 74300
E-mail: com@lescarroz.com

WEBHOST 

CRM, contactformulier, documentatiebeheer, newsletter/E-mailing: Ingénie – Rue des Sept Laux – ZA Les Pérelles, Le Cheylas – www.ingenie.fr

Conception, UX-UI Design, grafisch ontwerp: Agence Altimax – Parc Altaïs Annecy – www.altimax.com

Verantwoordelijke uitgever: Directeur van EPIC Les Carroz Tourisme.

Deze website wordt door EPIC Les Carroz Tourisme gefinancierd.

HYPERLINKS

Om de toegang tot andere sites die aanvullende informatie kunnen bieden te vergemakkelijken, heeft EPIC Les Carroz Tourisme een aantal links op haar website geplaatst. Sommige van deze links leiden echter naar gegevens die zich bevinden op servers die door derden worden geëxploiteerd en die volledig buiten de controle van EPIC Les Carroz Tourisme vallen. EPIC Les Carroz Tourisme kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de aard en/of de inhoud van de websites van deze derden waarnaar wordt verwezen of voor de gevolgen van het gebruik ervan.

WAARBORG – AANSPRAKELIJKHEID

EPIC Les Carroz Tourisme stelt alles in het werk om deze website up-to-date te houden. Desalniettemin kan EPIC Les Carroz Tourisme niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de op deze website gepresenteerde informatie, ongeacht de aard ervan. Met uitzondering van directe schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van EPIC Les Carroz Tourisme, kan EPIC Les Carroz Tourisme in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, al dan niet ernstig, die het gevolg is van je bezoek aan deze website of die daarmee verband houdt, in het bijzonder en zonder beperking, voor winstderving, bedrijfsonderbreking en verlies van software of gegevens.

AUTEURSRECHTEN

Deze website valt onder de Franse wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.
Bijgevolg mag de informatie op deze website alleen voor strikt persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Elk gebruik voor commerciële of andere doeleinden is strikt verboden.
Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief m.b.t. iconografische en fotografische voorstellingen. De merken die op deze website worden vermeld, zijn al dan niet geregistreerd door de bedrijven die er eigenaar van zijn. Daarom is elke reproductie en/of representatie en/of heruitzending, geheel of gedeeltelijk, op een elektronische drager of niet, nu of in de toekomst, verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaar. De niet-naleving van dit verbod kan worden beschouwd als een daad van namaak waarbij de overtreder burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Franse recht.
Eventuele problemen met de interpretatie of uitvoering vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bevoegde rechtbanken van Lyon.
De gehele of gedeeltelijke nietigheid van een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in het kader van een wettelijke of reglementaire bepaling of een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing heeft niet de nietigheid van de andere bepalingen tot gevolg, noch van het gedeelte van de bepaling dat niet door nietigheid is aangetast.

FOTOCREDITS

De foto’s die voor deze website gebruikt werden, komen van:

 • Millo MORAVSKI
 • Anthony PEL – Bouilleurs de photos
 • Stéphane CERVOS
 • Sylvain COCHARD
 • Franck CHARTON
 • Tristan SHU
 • Yohann JAPAN
 • Toeristenbureau
 • Romane Villy Visuals
 • Lucas Stanus Vidéos
 • Chasseurs.de.spots
 • Kenny CEROU
 • Sebastien CARLE
 • Brice Souvansanouk

Reproductierechten
© Copyright
De creatie van links naar deze website is mogelijk na aanvraag per mail en akkoord van EPIC Les Carroz Tourisme.
Email © EPIC Les Carroz Tourisme / november 2023